Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 05-11-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Świdnicy (58-100 ŚWIDNICA, pl. Grunwaldzki 14) w sali konferencyjnej A-200 (IIp.)

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 114 o pow. 3.0427 ha niezabudowana (RII – 0,5422ha, RIIIa – 1,5452ha, RIIIb – 0,9553ha) położona przy wyjeździe ze wsi Tworzyjanów w kierunku Wrocławia przy drodze krajowej nr 35, kształt zbliżony do regularnego, obszar działki płaski, równy, nieogrodzony, nieutwardzony, działka ma bezspośredni dostęp do drogi publicznej stanowiącej działkę ew. nr 413 – droga krajowa nr 35 oraz drogi gminnej stanowiącej działkę ew. nr 372. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, oznaczona (w mpzp) symbolem 5.P/U – tereny obiektów produkcyjnych, usługowych, składów i magazynów.
Nieruchomość należy do dłużnika: „NEFIN” Spółka z o.o. położona jest: 58-123 Tworzyjanów (w granicach dz.114), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00057946/3]

Suma oszacowania wynosi 831 480,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 623 610,00zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 148,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w Tworzyjanowie do dnia licytacji (jest ogólnodostępna) a odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów w kancelarii Komornika Sądowego Aleksandra Suszyckiego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.