Drukuj
UWAGA: licytacja każdego ułamkowego prawa własności części nieruchomości odbywa się na odrębnej licytacji

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2021r. o godz.11:45 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się druga licytacja 1/4 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 464/1 (0,1730 ha, RIIIa) oraz 464/2 (0,1242 ha, RIIIa) o łącznej pow. 0,2972ha – niezabudowane, o kształcie prostokątów (przylegają do siebie), nie są użytkowane rolniczo, porośnięte trawą oraz krzewami i drzewami, nieogrodzone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostęp do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej żwirem (działka 244), brak przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
Nieruchomość należy do dłużnika: Józefa Bednarczyk, położna jest: 58-130 Kalno, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00075300/5]

Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 z dopiskiem „rękojmia do licytacji udziału dłużnika Józefy Bednarczyk”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 15.09.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Termin i godziny licytacji udziałów przedmiotowej nieruchomości: udział 1/4 Józefy Bednarczyk – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.11:45, udział 3/12 Jana Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:00, udział 3/12 Marka Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:15, udział 3/12 Grażyny Franaszek – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:30


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2021r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się druga licytacja 3/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 464/1 (0,1730 ha, RIIIa) oraz 464/2 (0,1242 ha, RIIIa) o łącznej pow. 0,2972ha – niezabudowane, o kształcie prostokątów (przylegają do siebie), nie są użytkowane rolniczo, porośnięte trawą oraz krzewami i drzewami, nieogrodzone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostęp do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej żwirem (działka 244), brak przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
Nieruchomość należy do dłużnika: Jan Bednarczyk, położna jest: 58-130 Kalno, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00075300/5]

Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 z dopiskiem „rękojmia do licytacji udziału dłużnika Jana Bednarczyka”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 15.09.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Termin i godziny licytacji udziałów przedmiotowej nieruchomości: udział 1/4 Józefy Bednarczyk – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.11:45, udział 3/12 Jana Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:00, udział 3/12 Marka Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:15, udział 3/12 Grażyny Franaszek – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:30


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-10-2021r. o godz. 12:15 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy, ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się druga licytacja 3/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 464/1 (0,1730 ha, RIIIa) oraz 464/2 (0,1242 ha, RIIIa) o łącznej pow. 0,2972ha – niezabudowane, o kształcie prostokątów (przylegają do siebie), nie są użytkowane rolniczo, porośnięte trawą oraz krzewami i drzewami, nieogrodzone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostęp do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej żwirem (działka 244), brak przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
Nieruchomość należy do dłużnika: Marek Bednarczyk, położna jest: 58-130 Kalno, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00075300/5]

Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 z dopiskiem „rękojmia do licytacji udziału dłużnika Marka Bednarczyka”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 15.09.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Termin i godziny licytacji udziałów przedmiotowej nieruchomości: udział 1/4 Józefy Bednarczyk – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.11:45, udział 3/12 Jana Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:00, udział 3/12 Marka Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:15, udział 3/12 Grażyny Franaszek – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:30


 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 04-10-2021r. o godz.12:30 w Sądzie Rejonowym w Świdnicy 58-100 Świdnica, ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320 odbędzie się druga licytacja 3/12 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: działka nr 464/1 (0,1730 ha, RIIIa) oraz 464/2 (0,1242 ha, RIIIa) o łącznej pow. 0,2972ha – niezabudowane, o kształcie prostokątów (przylegają do siebie), nie są użytkowane rolniczo, porośnięte trawą oraz krzewami i drzewami, nieogrodzone, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dostęp do nieruchomości z drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej żwirem (działka 244), brak przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
Nieruchomość należy do dłużnika: Grażyna Franaszek, położna jest: 58-130 Kalno, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00075300/5]

Suma oszacowania wynosi 30 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 20 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 „rękojmia do licytacji udziału dłużnika Grażyny Franaszek”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 15.09.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Termin i godziny licytacji udziałów przedmiotowej nieruchomości: udział 1/4 Józefy Bednarczyk – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.11:45, udział 3/12 Jana Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:00, udział 3/12 Marka Bednarczyka – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:15, udział 3/12 Grażyny Franaszek – licytacja 04.10.2021r. sala 320 o godz.12:30