Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 15-11-2019r. o godz. 12:00

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 207,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o łącznej pow. 40,60m2, położony na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, dostęp do lokalu z klatki schodowej, dostęp do budynku z drogi publicznej: ul. Kościelnej, budynek w zabudowie zwartej, 3-kondygnacyjny, wybudowany w okresie przedwojennym, nieruchomość ma podłączenie do instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego : teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z prawem własności lokalu związant jest udział2020/10000 w nieruchomości wspólnej którą stanowią części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej Kw SW1S/00013861/

Nieruchomość należy do dłużnika: Maria Pałgan, położona jest: 58-150 Strzegom, ul. Kościelna 16/3,
dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00043486/9]

Suma oszacowania wynosi 68 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 06.11.2019r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.