Drukuj
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Aleksander Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2021r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2-4 w sali nr 320, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o pow. 41,91m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal posiada balkon, położony jest na 4 piętrze budynku wielorodzinnego, wybudowanego w latach 70-tych 20 wieku, posiada połączenie do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, ciepłowniczej i teleinformatycznej, ogrzewanie wody z podgrzewacza gazowego, ogrzewanie co zasilane z ciepłowni. Dostęp do lokalu następuje z klatki schodowej, dostęp do budynku z drogi publicznej – ulicy Zamenhofa.

Nieruchomość położona jest: 58-105 Świdnica, ul. Ludwika Zamenhofa 35/15, dla którego Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1S/00032728/8]

UWAGA: licytacja drugiego udziału w tym lokalu w wys. 1/2 o godz. 10:00 w dniu 29.03.2021r. w sali nr 320 Sądu Rejonowego w Świdnicy.

Suma oszacowania wynosi 77 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 05 1090 2819 0000 0001 0115 2344 z dopiskiem „udział 1/2 Moniki Majewskiej”.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczono na dzień 02.03.2021r. o godz.11:00-11:15 – chęć obejrzenia nieruchomości należy uprzednio zgłosić komornikowi. W kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.