Drukuj

Pełna klauzula informacyjna

w sprawach dotyczących

wykonywania czynności

w postępowaniu egzekucyjnym

i zabezpieczającym

Pełna klauzula informacyjna

Currenda SBK-RODO 2.0 Strona

2 z 3

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej – RODO, Komornik Sądowy przy

Sądzie Rejonowym w Świdnicy Suszycki Aleksander informuję:

I Tożsamość oraz dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych (art. 13 pkt 1 lit. a)

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Aleksander Suszycki z siedzibą przy ul.Wałbrzyska 14A/3, 58-100 Świdnica, telefon 74 8520886

II Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (art. 13 pkt 1 lit. b)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani/Pan Roman Kwieciński .

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem

danych osobowych pisemnie na adres siedziby kancelarii Świdnica ul. Wałbrzyska 14A/3 w Świdnicy lub/oraz poprzez adres e-mail iod.swidnica.004@komornik.pl.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (art. 13 pkt 1 lit. c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o

komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771).

IV Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych (art. 13 pkt. 1 lit. e)

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych

komornik przekazuje Pani/Pana dane osobowe w toku postępowania egzekucyjnego stronom oraz

uczestnikom postępowania, urzędom lub/oraz instytucją, a także innym podmiotom, jeżeli jest to

wymagane przepisami prawa.

V Przekazanie danych osobowych poza EOG (art. 13 pkt. 1 lit. f)

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

VI Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe (art. 13 pkt 2 lit. a)

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów rozporządzenia ministra

sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw

komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

Pełna klauzula informacyjna

Currenda SBK-RODO 2.0 Strona 3 z 3

VII Prawa podmiotu (art. 13 pkt 2 lit. b)

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w sprawach dotyczących wykonywania czynności

w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczających oraz innych ustawowych zadań komornika nie

przysługuje prawo do usunięcia danych, sprzeciwu i przeniesienia danych. Prawo dostępu do

danych osobowych realizowane jest na podstawie zasad określonych w art. 9 ustawy z dnia 17

listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „k.p.c.”. Sprostowanie danych

osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania realizowane jest wyłącznie na podstawie i w

zakresie określonym w k.p.c.

W przypadku pozyskiwania danych osobowych nie od osoby, ktorej dane dotyczą, Komornikowi

Sądowemu przysługuję wyłączenie od zobowiązania przekazania informacji wynikających z art. 14

RODO osobie, której dane pozyskał w inny sposób niż od tej osoby.

VIII Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 pkt 2 lit. d)

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez

komornika sądowego narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do zwrócenia się ze

skargą do Prezesa UODO z wyłączeniem spraw w zakresie ktorych na czynności podejmowane

przez komornika sądowego przysługuje skarga w rygorze art. 767 k.p.c. – w tym przypadku

adresatem skargi powinien być sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

IX Informacja o obowiązku podania danych (art. 13 pkt 2 lit. e)

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw

prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

X Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (art. 13 pkt 2 lit. f)

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.